Trung tâm Y tế thành phố tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Chiều ngày 05/01/2019, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng tới 85 cán bộ...

Chiều ngày 05/01/2019, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng tới 85 cán bộ chủ chốt của Trung tâm gồm toàn thể Đảng viên, lãnh đạo các khoa phòng, cán bộ có trình độ đại học trong toàn đơn vị.
Trung tâm Y tế thành phố tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng
Ảnh: Đ/c Nguyễn Trường Giang-Bí thư Đảng bộ-Giám đốc Trung tâm trình bày các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng
Tại hội nghị, đồng chí Bí thư và phó Bí thư Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã trình bày nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của Ban CHấp hành Trung ương Đảng về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Trung tâm Y tế thành phố tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng
Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng
Thông qua tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng nhằm giúp cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, Đảng viên trong Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nắm vững sâu sắc các quan điểm, nội dung cơ bản của các Nghị quyết, kết luận, quy định đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Từ đó vận dụng sáng tạo vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tại 4 Chi bộ Đảng (Chi bộ Dự phòng, Chi bộ Hành chính-Tổng hợp, Chi bộ Khoa khám bệnh-Xét nghiệm-Cận lâm sàng, Chi bộ Điều trị). Đồng thời, góp phần thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Sau hội nghị, các Chi bộ sẽ xây dựng chương trình hành động bám sát vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ cụ thể từng Chi bộ cho phù hợp với điều kiện thực tế để tổ chức thực hiện. Trong đó, có nội dung đề xuất, kiến nghị, bổ sung các giải pháp cụ thể với mục đích tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên tại Chi bộ để triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết trong thời gian tới. Với mục đích nâng cao nhận thức, trình độ về mọi mặt 100% cán bộ tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết đều phải viết tay bài thu hoạch cá nhân được coi là một trong những căn cứ quan trọng đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm đối với tập thể và cá nhân./.
CN. Chu Thị Thu Hà

Để lại bình luận của bạn

NewsDetails.AddComment.Fields.CountEmty