Thành phố Yên Bái phúc tra đánh giá kết quả xây dựng xã đạt “Tiêu chí quốc gia về Y tế” năm 2018

Thành phố Yên Bái phúc tra đánh giá kết quả xây dựng xã đạt “Tiêu chí quốc gia về Y tế” năm 2018

Ngày 18/7/2018, Ban Chỉ đạo thực hiện “Tiêu chí quốc gia về Y tế” thành phố đã thành lập đoàn phúc tra đánh giá kết quả xây dựng xã đạt “Tiêu chí quốc gia về Y tế” năm 2018 tại 02 xã Phúc Lộc và Văn Phú.
Thành phố Yên Bái phúc tra đánh giá kết quả xây dựng xã đạt “Tiêu chí quốc gia về Y tế” năm 2018
Ảnh: Đoàn phúc tra thành phố là việc tại xã Văn Phú
Nội dung phúc tra bao gồm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án xây dựng xã đạt “Tiêu chí quốc gia về Y tế” năm 2018 theo 10 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2020.
Trong quá trình kiểm tra đoàn đã đánh giá và phân tích kỹ các ưu nhược điểm, những khó khăn, vướng mắc của hai xã Phúc Lộc và Văn Phú để rút ra kinh nghiệm cho việc triển khai, xây dựng, thực hiện và duy trì “Tiêu chí quốc gia về Y tế”. Trên cơ sở đó, xã Phúc Lộc và xã Văn Phú đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, xác định các hoạt động hỗ trợ cần thiết để công tác thực hiện, triển khai xây dựng xã đạt “Tiêu chí quốc gia về Y tế” năm 2018.
Thành phố Yên Bái phúc tra đánh giá kết quả xây dựng xã đạt “Tiêu chí quốc gia về Y tế” năm 2018
Ảnh: Đoàn phúc tra thành phố làm việc xã Phúc lộc
Kết quả phúc tra, hai xã đạt 10 tiêu chí của Bộ (TCQGVYT) xã do Bộ Y tế qui định, cụ thể xã Phúc Lộc đạt 89,5 điểm, xã Văn Phú đạt 89,5 điểm, tổng số tiêu chí đạt trên 50% số điểm cả 10 tiêu chí, không có tiêu chí nào dưới 50% số điểm, không có điểm liệt, hai xã đủ điều kiện công nhận đạt (TCQGVYT) xã giai đoạn đến năm 2020.
Với sự chỉ đạo, hỗ trợ của Ban Chỉ đạo thực hiện “Tiêu chí quốc gia về Y tế” thành phố Yên Bái, các cấp uỷ Đảng, Chính quyền đã quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, trạm Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái triển khai thực hiện đầy đủ 10 tiêu chí, 46 chỉ tiêu trong công tác chăm sóc, bảo vê và nâng cao sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn./.

                                                                                                                                                            CN. Chu Thị Thu Hà