Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng

Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng

Ngày 11 và 12/01/2018, Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng tới 84 Đảng viên, cán bộ chủ chốt, cán bộ trình độ đại học các khoa phòng Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.
Đến dự và phổ biến các Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng có Đ/c Vũ Đình Bế-trưởng Ban tuyên giáo thành ủy và Đ/c Ngô Thị Nguyệt Quỳnh-phó trưởng Ban tuyên giáo cùng các Đ/c Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố nhằm nêu cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ. Từ đó, vận dụng tổ chức triển khai thực hiện tại các Chi bộ, khoa phòng, góp phần thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong đơn vị, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.
Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng
Báo cáo viên giới thiệu các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới. Trong thời gian học tập, các cán bộ Trung tâm Y tế thành phố tích cực thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ chương trình đã đề ra.
Sau hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Ban chấp hành Đảng bộ, các Chi bộ xây dựng, thảo luận, ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của tập thể cấp ủy trên cơ sở quán triệt vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phải bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng khoa/ phòng trong Trung tâm Y tế thành phố. Đồng thời các cán bộ, Đảng viên triệu tập lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng sau thời gian 7 ngày học tập làm việc phải hoàn thành và nộp bài thu hoạch cá nhân cho Bí thư Chi bộ, báo cáo Đảng ủy, tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.

Để lại bình luận của bạn

NewsDetails.AddComment.Fields.CountEmty